لوگوی زیبو - Ziboo

Ziboo - زیبو - مجموعه کامل محصولات برند

همه محصولات
با فیلتر(های):
رنگ ها
                             
با فیلتر(های):
  • فقط کالاهای موجود


  • از ســال 1367خانــواده ی کازرونیــان فعالیــت خــود را در زمینــه ی طراحـی و تولیـد پوشـاک زنانـه آغـاز نمـود.

     در ادامه بـا تأسـیس شـرکت ویسـتاپوش پـارس در سـال 1394 جهـش بزرگـی بـه سـمت هـداف خـود برداشـت کـه منجـر بـه تولـد برنـدی بـه نـام زیبـو شـد.

    فیلتر